ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อมูลตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)

DOC070122-07012022093107