ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร