ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคและผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะ 19.05.2565 จ้างติดตามการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคฯ