ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2565

21032565-ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย