ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีและการบังคับกฏหมาย ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2565

10 มค.64 ยกเลิกจ้างที่ปรึกษากฎหมาย วงเงิน 1,083,333.-บาท