ประกาศยกเลิกโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษา 27.04.2565