ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22032565 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย