ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนของโครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างทิ้งงาน

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเสียหายก่อสร้างฯ-15.02.2565