ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2565

26012565-ราคากลาง-งานจ้างที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย