ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดสำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบริหารสินทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย

06062565 ตารางแสดงวงเงิน งานจ้างที่ปรึกษา (บริหารสินทรัพย์ของ กกท)