ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลความเป็นเลิศ (Good Governance for Excellence)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง