ประกาศราคากลาง การจัดซื้อชุดปฐมพยาบาล/เวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณกองทุนๆ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง