ประกาศราคากลาง การจัดหาอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสาร ต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบุประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง