ประกาศราคากลาง การจ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือกีฬา (Athlete Guide) และรายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (บก.06) จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือนักกีฬา (Athlete Guide)