ประกาศราคากลาง การจ้างจัดอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (บก.06)