ประกาศราคากลาง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง