ประกาศราคากลาง การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง(Internet)ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด (ระยะเวลา3เดือน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

31082565 ตารางแสดงวงเงิน เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็ว (3เดือน)