ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสียหายการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของกกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสียหาย กกท. 23.09.2565