ประกาศราคากลาง จัดจ้างการอบรมสัมมนาเชิงปฏับัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกกท.

06092565 ตารางแสดงวงเงิน จ้างอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายฯ