ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสียหายการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของกกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาสำรวจการก่อสร้าง 31.08.2565