ประกาศราคากลาง ดำเนินการผลิตวิดีทัศน์ แนะนำการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

27052565 ตารางแสดงวงเงิน จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำ กกท.