ประกาศราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่39

23112565 แบบสรุปราคากลาง ปร.6 ปร.5 ก. ข. ปร.4 ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ลานกรีฑา จ.ราชบุรี