ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาบุคลากร กกท. และประเมินประสิมธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา

TOR-จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผน