ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโครงการระบบบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายใน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

19082565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโครงการระบบด้านตรวจสอบภายใน