ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

06052565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ