ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16032565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ