ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09082565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตรวจสุขภาพฯ