ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสียหายการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ของกกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18082565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสียหาย