ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำรายงานประเมินมูลค่างานระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฏหมายควบคุมอาคารฉบับปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนประจำปี 2565 1 รายการ