ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

25112565 จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดี และการบังคับใช้กฎหมาย