ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

22022565ประกาศเปลื่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ