ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการ และความหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

02032565ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้อการ