ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการสรุปผลการส่งนักกี่ฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๓)

02032565เผยแพร่แผนการจัดบริการสรุปผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน