ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนของโครงการก่อสร้าง สนามกีฬาที่ยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างทิ้งงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

07032565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย