ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning/E-Learning และส่งเสริมความรัก ความผูกพันของบุคลากร กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

08042565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน 1 รายการ