ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และทบทวบทวน ยุทธศาสตร์กีพามวย และการนิเทศกฎหมายกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้กับบุคคลในวงการกีหามวย ๗ ประเกท ๕ ภาค และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในห้องถิ่น ๕ ภาค โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ