ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดกิจกรรมการยกระดับการแข่งขันฯ (สร้างภาพลักษณ์) ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่ง ชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษกมส์” และการแข่งชันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัด ศรีสะเกษ

6
66