ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาบุคลากร กกท. และประเมินประสิทธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1
11