ประกาศ ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จัดจ้างอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวย และอบรมหลักสูตรมาตรฐานจัดการค่ายมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

TOR