ประกาศ ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) สำหรับงานจัดจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License และผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

TOR