ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ขอบเขตของงาน (TOR)