ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอบเขตของงาน TOR