ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางบุคลากรในสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ขอบเขตของงาน TOR การจ้างอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง