ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือนักกีฬา (Athlete Guide) และรายชื่อยาที่มีส่วนประกอบ ของสารต้องห้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง