ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔- และทบทวนยุทธศาสตร์กีฬามวย และการนิเทศกฎหมายก็ฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้กับบุคคล ในวงการกีฬามวย ๗ ประเภท ๕ ภาค และเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น ๕ ภาค

ขอบเขตของงาน TOR