ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก็ฬามวย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอบเขตของงาน TOR