ประราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง