ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 4/2565

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โดยด้านการจัดการแข่งขัน มีการจัดการแข่งขัน จำนวน 50 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต จำนวน 5 ชนิดกีฬามีการชิงเหรียญทั้งสิ้น 770 เหรียญ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมจำนวนทั้งหมด 16,807 คน ในส่วนของกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” จัดการแข่งขันจำนวน 19 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา มีการชิงชัยเหรียญทั้งสิ้น 692 เหรียญ มีจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมจำนวนทั้งหมด 2,488 คน ด้านมูลค่าเศรษฐกิจจากการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการพัฒนาการกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ มูลค่าจำนวน 669,๐66,118 บาท และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ มูลค่าจำนวน 92,062,962 บาท และด้านสิ่งแวดล้อม (BCG MODEL) จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความสำคัญกับการนำแนวทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาขับเคลื่อน เช่น การนำวัสดุเหลือใช้มาทำการรีไซเคิลเป็นของที่ระลึก ได้แก่ นาฬิกา ที่รองแก้ว และแมกเน็ตที่ระลึกเกมส์การแข่งขันฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับภาพรวมการเข้าถึงผู้ชมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 มียอดการเข้าถึงผู้ชมโดยภาพรวม จำนวน 2,173,957 คน และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 มียอดการเข้าถึงผู้ชม โดยภาพรวม จำนวน 750,624 คน

จากนั้นที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (ระบบ SE-AM) หัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อที่ 1. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร ข้อย่อยที่ 1.1 กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งยังเห็นชอบอนุมัติเงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 จำนวน ๑๑0,๙97,306 บาท และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ณ เมืองโซโล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2565 จำนวน ๕๖,๒๔๔,๗๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 167,242,046 บาท โดยให้ทบทวนมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดสรรงบประมาณทดแทนเงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณให้นำมาคืนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป