ผลการประชุม คกก.อำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2569 (6 ปี) ครั้งที่ 1/2565

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2569 (6 ปี) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบปฏิทินการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2565 ของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันฯ เป็นสนามที่ 18 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 (ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565) ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจําปี 2565 – 2569 (5ปี) จากการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี 2564 – 2568 (5 ปี)
ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ในการเตรียมการจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2565 – 2569 (5 ปี) และกรอบอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ จำนวน 1 คณะ และอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ รวมจํานวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์, คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร, คณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่, คณะอนุกรรมการฝ่ายคมนาคมและการขนส่ง,คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการท่องเที่ยว และเห็นชอบให้เพิ่มเติม คณะอนุกรรมการฝ่ายการรักษาพยาบาลและควบคุมโรค เพิ่มเติมอีก 1 คณะ โดยให้ประธานในแต่ละคณะพิจารณาองค์ประกอบและแจ้ง กกท. เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบเรื่องการขอแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดําเนินการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจําปี พ.ศ. 2566 ตามที่ กกท. นําเสนอ โดยมอบหมายให้ กกท. เร่งดำเนินการขอแปรญัตติโดยด่วน พร้อมกับให้ทำหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมงานในช่วงแข่งขันอีกด้วย.