ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานความรู้ธุร กิจ (Abridge Business Concept Program: ABC)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานความรู้ธุร กิจ (Abridge Business Concept Program: ABC) สำหรับผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
โดยมี นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในการทำงานเชิงธุรกิจ และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง พร้อมกับพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเรียนรู้ทำความเข้าใจ “ผู้นำ 4 ทิศ” และหลักคิดองค์กรธุรกิจและองค์ประกอบห่วงโซ่คุณค่าภายในองค์กร (Business Concept & Business Values Chain) นอกจากนั้น ยังสร้างความรัก ความผูกพัน และเจตจำนงสุจริตให้กับบุคลกร กกท. ขยายผลสู่วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์อีกด้วย